Rekrutacja do klasy I i do oddziału przedszkolengo

Na podstawie Zarządzenia nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego w Rusku i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo informujemy, że od dnia 24.02.2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Treść zarządzenia w załączniku. 

Do pobrania wnioski. Wnioski można również pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2019r., poz. 1148) podaje do publicznej wiadomości:

1)      Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Rusku i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem jest gmina Jaraczewo określone w zarządzeniu nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 stycznia 2020r. :

 

a)      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Publicznego w Rusku 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24.02.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 05.06.2020 r. 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23.03.2020 r.

do 06.04.2020 r. 

od 08.06.2020 r.

do 15.06.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 15.04.2020 r.

18.06.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2020 r.

do 21.04.2020 r.

 

od 19.06.2020 r.

do 24.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2020 r.

26.06.2020 r.

 

b)      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jaraczewo

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24.02.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 03.08.2020 r.

do 14.08.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23.03.2020 r.

do 06.04.2020 r. 

od 17.08.2020 r.

do 20.08.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020 r.

21.08.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2020 r.

do 21.04.2020 r.

od 24.08.2020 r.

do 26.08.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2020 r.

28.08.2020   

 

2)      Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę przy przyjmowaniu
na rok szkolny 2020/2021 kandydatów do I klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaraczewo, zamieszkałych poza obwodem szkoły i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w uchwale nr XXVIII/150/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 27 marca 2017r.:

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

2

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Rodzice/ prawni opiekunowie lub dziadkowie/ bliższa rodzina kandydata opiekujący się nim, zamieszkują w pobliżu obwodu tej szkoły

2

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

3.

Kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły

1

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

4.

Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej szkole

1

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi: 6 pkt

 

 

3)      Kryteria brane pod uwagę w roku szkolnym 2020/2021 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium określone w uchwale 
nr XXVIII/149/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 27 marca 2017r. :

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu

20

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, prowadzą gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym, kryterium stosuje się do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

10

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

3.

Dziecko, którego jeden rodzic/ opiekun prawny wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, prowadzi gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym

5

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

4.

Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola będzie uczęszczało do tego samego przedszkola

2

Dane potwierdza Dyrektor Przedszkola/ Szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

5.

Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

2

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

 

Galeria

Powiększ zdjęcie