Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

Wojciechowo 1

63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 88 36

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1631410
  • Do końca roku: 161 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
 • Logowanie

  Zaloguj się

 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

  sekretariat@wojciechowo.net.pl

  EPUAP

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wojciechowo.net.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie zostały spełnione warunki: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  zdjęcia w galeriach nie posiadają tresci alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Wojciechowo 1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarka, e-mail: sekretariat@wojciechowo.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627408836. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem obsługi za pomocą dzwonka umieszczonego po lewej stronie  przy wejściu od strony dziedzińca, prowadzącego prosto do sekretariatu szkoły. Pracownik otworzy drzwi wejściowe i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. odprowadzi interesanta do pomieszczenia na parterze, bądź zawoła pracownika z powyższych kondygnacji.

Główne wejście znajduje się od strony parkingu, prowadzą do niego schody.

Wejście do starego budynku (oddział przedszkolny) znajduje się przy placu zabaw, gdzie również prowadzą schody.

Każde wejście do szkoły jest zaopatrzone w klamkę z uchwytem. Uczniowie wchodzą wejściem głównym przy asyście woźnego/sprzątaczki lub nauczyciela natomiast dla interesantów jest dzwonek przy wejściu od strony dziedzińca przy sekretariacie.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, nie ma windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma również pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła posiada miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie otrzymają niezbędną pomoc.

Informacje dodatkowe

Deklarację dostępności zaktualizowano dnia 31.03.2023 r.