Konkurs “Kwalifikacja przyszłości”

Ferie to nie koniecznie nuda. Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym Kwalifikacja przyszłości. Macie pomysł - wykonajcie pracę i przynieście po feriach do szkoły. Wypełnimy dokumenty i wyślemy pracę. Aby wziąć udział w konkursie, stwórz pracę graficzną przedstawiającą metody walidacji, czyli potwierdzania, kwalifikacji przyszłości.

Więcej o konkursie na stronie: http://kwalifikacje.edu.pl/konkurs-kwalifikacja-przyszlosci/

 

Regulamin konkursu kreatywnego

na pracę graficzną upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji

“Kwalifikacja przyszłości”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Konkurs na pracę graficzną upowszechniającą Zintegrowany System Kwalifikacji (zwany dalej „Konkursem”) odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 § 2

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie IBE oraz na stronie internetowej http://kwalifikacje.edu.pl.

 § 3

Zgłoszenie pracy graficznej upowszechniającej Zintegrowany System Kwalifikacji (zwanej dalej „pracą graficzną”) do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Rozdział II. Organizator Konkursu

 § 4

 1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”” zwanego dalej „Projektem”.

 

Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu

 § 5

 1. Celem Konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji oraz promowania metod walidacji. Konkurs ma zachęcić młodzież do zdobywania kwalifikacji rynkowych.
 2. Kwalifikacja rozumiana jest jako dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte
  w różnych miejscach: w szkole, na kursach,  poprzez realizację swoich pasji lub uczenie się samodzielne.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość potwierdzenia umiejętności i wiedzy zdobytych w szkole, na kursach lub w trakcie samodzielnego uczenia się. Więcej informacji na temat ZSK można znaleźć na stronach: kwalifikacje.edu.pl i kwalifikacje.gov.pl.

 1. Przedmiotem Konkursu jest praca graficzna zrealizowana w dowolnej konwencji (malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, grafiki 3D, komiksu, plakatu, mema internetowego) na jeden z tematów określonych w punkcie 5 § 5
 2. Nadesłany plik cyfrowy musi być w formacie .jpg , .png albo .obj (przy grafice 3D),
  o minimalnym rozmiarze 1920x1080 pikseli (nie dotyczy grafiki 3D) i maksymalnej wadze nieprzekraczającej 5 mb. Nazwa pliku musi zawierać imię oraz nazwisko autora.
 3. Konkurs ma dwa tematy, z których Uczestnik Konkursu może wybrać jeden:
  1. “Kwalifikacja przyszłości - jak będzie wyglądać?”
  2. “Kwalifikacja przyszłości - jak będzie można ją potwierdzić?”

 Rozdział IV. Nagrody w Konkursie

 

§ 6

 1. Autorom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody:

I miejsce 1 800 zł

II miejsce – 1 200 zł

III miejsce – 700 zł.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechnienia nagrodzonych prac w celach popularyzatorskich i edukacyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy nadesłane prace graficzne nie będą spełniać kryteriów formalnych lub merytorycznych, określonych w niniejszym Regulaminie.  
 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) wolne od podatku są nagrody, których wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 2.000,00 zł. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 2 000 zł, na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT organizator pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od całej wygranej w wysokości 10%.

 Rozdział V. Uczestnicy Konkursu

 § 7

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie Polski.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 3. Prace graficzną do Konkursu ma prawo zgłosić osoba pełnoletnia, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym autora.

 

Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie

§ 8

 1. Praca graficzna musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w § 5 Regulaminu.
 2. Praca graficzna powinna być przygotowana w języku polskim.
 3. Prace graficzne mają być oryginalne, nigdzie nie publikowane, w szczególności nie mogą zawierać materiałów powstałych na zlecenie Organizatora Konkursu.
 4. Prace graficzne nie mogą być kopią lub adaptacją już istniejących utworów.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę graficzną.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza:

 

 1. akceptację przez Autora (rodzica, opiekuna prawnego) wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. że prace graficzne zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich;
 3. zgodę Autora (rodzica, opiekuna prawnego) na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora całości lub fragmentów nagrodzonych prac graficznych;
 4. że Autor pracy graficznej posiada zgodę osób występujących w pracy graficznej (jeśli dotyczy) na wykorzystanie wizerunku i publikację pracy graficznej na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Autora);

 

Rozdział VII. Zgłoszenie pracy graficznej

 § 9

 1. Zgłoszenie pracy graficznej obejmuje:

 

 1. wypełniony i własnoręcznie podpisany skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać mailem na adres konkurs@ibe.edu.pl  do  14.02.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. pracę graficzną należy przesłać na adres e-mailowy: konkurs@ibe.edu.pl do dnia 14.02.2020 r.
 2. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenie terminu zgłaszania prac graficznych.

 

 

Rozdział VIII. Kapituła Konkursu

 

§ 10

 1. Najlepsze prace graficzne zostaną wyłonione przez Kapitułę Konkursu, którą powołuje Organizator Konkursu.
 2. Kapituła Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac graficznych.
 3. Posiedzenia Kapituły Konkursu są zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 4. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 5. Protokół z posiedzeń Kapituły Konkursu sporządza Sekretarz Kapituły Konkursu. Do protokołu z posiedzenia konkursu zostanie dołączone zbiorcze zestawienie z wynikami oceny formalnej i merytorycznej oraz liczbą przyznanych punktów.

 

 

 

Rozdział IX. Ocena prac

 

§ 11

 1. Proces oceny prac graficznych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.

 

§ 12

 1. Za ocenę formalną prac graficznych odpowiada Sekretarz Kapituły Konkursowej.
 2. Podstawą oceny formalnej jest zbiorcze zestawienie z wynikami oceny formalnej prac graficznych..
 3. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:

1)      termin wpłynięcia dokumentów konkursowych;

2)      kompletność wymaganych dokumentów konkursowych.

3)      kwalifikowalność szkoły, do której uczęszcza autor/autorzy prac graficznych

 

§ 13

 1. Podstawą oceny merytorycznej jest zbiorcze zestawienie z wynikami oceny merytorycznej prac graficznych.

 

 1. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny prac graficznych według poniższych kryteriów:

 

1)      Walory merytoryczno-edukacyjne:

 1. zgodność pracy graficznej z tematyką konkursu
 2. wartość merytoryczna pracy
 3. sposób ujęcia tematu

 

2)      Walory artystyczno-kompozycyjne:

 1. kompozycja
 2. stopień trudności wykonania pracy (uwzględnienie techniki)
 3. atrakcyjność ujęcia zagadnienia – sposób przedstawienia (innowacyjne podejście do tematu, kreatywność i pomysłowość).

 

 

Rozdział X. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu

 

§ 14

 1. Konkurs rozpoczyna się 23 grudnia 2019 r.
 2. Formularze zgłoszeniowe do Konkursu przyjmowane będą od 23.12.2019 r. do
  14.02.2020 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 4. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 5. Lista laureatów Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 6. Laureatom zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

 

 

Rozdział XI. Prawa autorskie

 

§ 15

 1. Składając pracę graficzną Uczestnik (rodzic, opiekun prawny) oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do utworu zgłoszonego do Konkursu.
 2. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac graficznych w zakresie wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem autora/autorów pracy graficznej – na podstawie danych osobowych podanych przez Uczestnika.
 3. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania całości lub fragmentów nagrodzonych prac graficznych.
 4. W przypadku skorzystania z prawa publikacji, o którym mowa w pkt. 3, Organizator może zwrócić się do Autora pracy graficznej  o jej adaptowanie dla potrzeb Organizatora Konkursu.

 

 

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

 

§ 16

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
  z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  o prawie autorskim.
 4. Autor (rodzic, opiekun prawny) pracy graficznej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
  w przypadku, gdyby udostępniona praca graficzna naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.                   
 5. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Galeria

Powiększ zdjęcie