Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

Wojciechowo 1

63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 88 36

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1462284
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 194 dni
 • Logowanie

  Zaloguj się

 • Kontakt

  Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie

  sekretariat@wojciechowo.net.pl

  EPUAP

Egzamin - informacje

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Harmonogram egzaminu:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 (120 min)

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 (100 min)

3. język angielski – 27 maja 2021 r. (piątek) – godz. 9:00 (90 min)

Czas trwania egzaminu jest uzależniony od wersji arkusza egzaminacyjnego.

 

W przypadkach szczególnych ustala się dodatkowe terminy:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

W każdym dniu egzaminu obowiązują zasady bezpieczeństwa oparte na wytycznych GIS, MZ i MEiN – załącznik. Rodzice uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, przekazują dyrektorowi szkoły stosowną informację/zaświadczenie.

 

Uczniowie przystępujący do egzaminu przychodzą do szkoły w godzinach 7:45 – 8:15. Po wejściu do szkoły zostawiają rzeczy niepotrzebne na egzaminie w szafce.

Po uzyskaniu informacji od przewodniczącego szkolnej komisji egzaminacyjnej uczniowie kierują się do wyznaczonej sali. Przed wejściem do sali następuje losowanie miejsca.

Zasady kodowania, nanoszenia odpowiedzi zostały omówione z uczniami w szkole. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń, uczniowie wnoszą tylko długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę. Podczas egzaminu nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Butelki z wodą stawiamy na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

 

Uczniowie  rozwiązują zadania samodzielnie. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminu próbnego

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.